Schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgt elk jaar circa 0,6% van alle nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten te maken met deze tumorsoort. IKNL zet zich samen met zorgprofessionals, beroeps- en patiëntenverenigingen in om zorg te verbeteren voor patiënten met schildklierkanker.

Samenwerking

Om de expertise en kwaliteit van zorg voor de patiënt met schildklierziekten te blijven verbeteren, hebben diverse medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen in samenwerking met IKNL het initiatief genomen om de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) op te richten. De basis van de DTCG is om gezamenlijk vanuit een intrinsieke motivatie de dagelijkse zorg voor onze schildklier (kanker) patiënten te verbeteren. Dit kan het beste door via een multidisciplinaire samenwerking de huidige behandelingen van schildklierkanker te analyseren en vervolgens vanuit nieuwe inzichten de zorg voor de patiënt verbeteren.

Ook is er regelmatig overleg met de patiëntenvereniging Schildklier Organisatie Nederland

Daarnaast ondersteunt IKNL diverse regionale werkgroepen schildklierkanker. In deze werkgroepen vindt afstemming plaats tussen artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere deskundigen op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. De regionale werkgroepen spelen verder een belangrijke rol bij het implementeren van richtlijnen in zorginstellingen.

Incidentie en prevalentie

Binnen de schildklierkankers zijn papillaire en folliculaire schildklierkanker de meest voorkomende vormen (meer dan 90% van de incidenties) gevolgd door anaplastisch en medullair schildkliercarcinoom. De totale incidentie van schildklierkanker is de afgelopen decennia fors toegenomen van 340 nieuwe patiënten in 1990 tot rond de 700 in 2018. Deze groei is omvangrijker dan op basis van de bevolkingsgroei en vergrijzing te verwachten viel. De oorzaak van de toename is niet bekend, maar mogelijk speelt de introductie van verbeterde diagnostische technieken een rol.

Schildklierkanker komt verhoudingsgewijs vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De incidentie is het hoogste in de leeftijdsgroep van 45 tot 59 jaar. Door een goede prognose is de prevalentie relatief hoog. In 2018 waren 7.927 mensen in leven die in de twintig voorgaande jaren de diagnose gedifferentieerd schildklierkanker kregen.  • De registratie over 2018 is nog niet definitief. Meer cijfers over schildklierkanker op: cijfersoverkanker.nl

Registreren

IKNL registreert alle patiënten met schildklierkanker in Nederland, inclusief het stadium van de ziekte en de behandeling die zij hebben gekregen. Vanaf incidentiejaar 2016 is de registratie voor schildklierkanker uitgebreid met items voor evaluatie van de richtlijn Schildkliercarcinoom 2015. Daarmee kan de kwaliteit van de geleverde zorg met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) beter inzichtelijk worden gemaakt.

De NKR-data leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zo geeft het SCK-rapport van KWF Kankerbestrijding uit 2014 op basis van deze gegevens inzicht in de variatie bij de behandeling van schildklierkanker. Uit dit rapport blijkt dat in Nederland sprake is van versnippering van de initiële behandeling van schildkliercarcinoom, zowel wat betreft de chirurgische therapie als de behandeling met radioactief jodium.

Rapporteren

IKNL rapporteert aan diverse regionale werkgroepen om eventuele praktijkvariaties binnen regio’s en landelijke trends inzichtelijk te maken. Op die manier kunnen tijdig mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbetering worden gesignaleerd en verbeteringen geïnitieerd.

Contact

Meer informatie over de mogelijkheden van aanvullende dataverzameling door de NKR, ondersteuning bij kwaliteitsverbeterprojecten of regionale werkgroepen schildklierkanker is verkrijgbaar bij Annemiek Kwast (adviseur) en Jan Maarten van der Zwan (onderzoeker).
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.


informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: